PL EN


2012 | 2(3) | 116-151
Article title

Pobyty a emigrace české elity v Polsku v 10. – 12. Století a jejich širší interpretační souvislosti (965–1125)

Title variants
Languages of publication
CS
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
116-151
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Karola w Pradze
References
 • Annales Pegavienses et Bosovienses Monumenta Germaniae Historica. Scriptores XVI., Hannover 1859.
 • Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V, ed. J. Šebánek, S. Dušková, Praha 1974-1993.
 • Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, wyd. G. Friedrich, t. I, Praha 1904–1907.
 • Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germianicarum in usum scholarum (nova series), t. II., ed. B. Bretholz, Berlin 1923.
 • Galli Anonymi Cronica et gesta ducum sive principumMPolonorum, Monumenta Poloniae Historica nova series, t. II, ed. K. Maleczyński, Kraków 1952.
 • Althoff G., Die Ottonen. Königsherrschaft ohne Staat, Stuttgart 2000.
 • Banaszkiewicz J., Dąbrówka „christianissima” i Mieszko poganin (Thietmar IV, 55–56. Gall I, 5–6), [w:] Nihil superfluum esse, red. J. Strzelczyk, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 85-93.
 • Basaj M., Siatkowski J., Bohemizmy w języku polskim. Słownik, Warszawa 2006.
 • Benyszkiewicz K., W kręgu Bolesława Szczodrego i Władysława Hermanna, Wrocław 2010.
 • Černý P., Kodex vyšehradský, „korunovační charakter” jeho iluminované výzdoby a některé aspekty „politické teologie” 11. století, [w:] Královský Vyšehrad. 2. Sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla, red. P. Černý, Kostelní Vydří 2001, s. 32-56.
 • Charvát P., Boleslav II. Sjednotitel českého státu, Praha 2004.
 • D. Třeštík, Počátky Přemyslovců, Praha 1997.
 • Dalewski Z., Rytuał i polityka: opowieść Galla Anonima o konflikcie Bolesława Krzywoustego ze Zbigniewem, Warszawa 2005.
 • Dalewski Z., Zjazd w Merseburgu w 1135 roku, [w:] Ludzie, Kościoł, wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka nowożytna), red. W. Iwańczak, Warszawa 2001, s. 429-443.
 • Dąbrówka A., Średniowiecze. Korzenie, Warszawa 2007.
 • Die Deutschen und ihr Mittelalter, red. G. Althoff, Darmstadt 1992.
 • Görich K., Ein Erzbistum in Prag oder in Gnesen?, Zeitschrift für Ostforschung 40 (1991), s. 10-27.
 • Hilsch P., Familiensinn und Politik bei den Přemysliden. Jaromir-Gebehard, Bischof von Prag und Kanzler des Königs, [w:] Papsttum, Kirche und Recht im Mittelalter, hg. K. Fuhrmann, Tübingen 1991, s. 215-231.
 • Jakobson R., Nejstarší české písně duchovní, Praha 1929.
 • Jasiński K., Rodowód pierwszych Piastów, Warszawa–Wrocław, b.d.
 • Kalhous D., Boleslav III.: kníže na konci časů?, [w:] Ad vitam et honorem, red. T. Borovský, L. Jan, M. Wihoda, Brno 2003, s. 221-229.
 • Kalhous D., Jaromír-Gebhard, pražský biskup a říšský kancléř (1038–1090). Několik poznámek k jeho životu, Mediaevalia Historica Bohemica 9 (2003), s. 27-45.
 • Kanovský M., Identita a etnicita, Studia Ethnologica XII, Acta Universitatis Carolinae 2004, s. 97-108.
 • Kantorowicz E.H., Die zwei Körper des Königs, München 1990.
 • Kantorowicz E.H., The King´s Two Bodies, Princeton 1957.
 • Kopal P., Neznámý známý rod. Pokus o genealogii Vršovců, Sborník archivních prací 51 (2001), s. 3-84.
 • Krzemieńska B., Konala se roku 1060 polská výprava na Hradec u Opavy?, Folia Historica Bohemica 2 (1980), s. 77-128.
 • Kubín P., Blahoslavený Hroznata, Praha 2000.
 • Labuda G., Kniężna Dobrawa i książę Mieszko jako rodzice Polski piastowskiej, [w:] Scriptura custos memoriae, red. D. Zydorek, Poznań 2001, s. 3-17
 • Labuda G., Święty Wojciech. Biskup – męczennik, patron Polski, Czech i Węgier, Wrocław 2004.
 • Matla-Kozłowska M., Baran-Kozłowski W., Gall i Kosmas o wydarzeniach końca lat 30. XI wieku w Polsce: wyprawa Brzetysława w wersji „polskiej” i „czeskiej”, [w:] Wielkopolska-Polska-Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. J. Jaskulski, Z. Górczak, Poznań 2009, s. 33-46.
 • Matla-Kozłowska M., Państwo Piastów i Przemyślidów w schylku X wieku – walka o regnum ablatum, [w:] Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów, red. J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-Kozłowska Poznań 2007, s. 17-36.
 • Merhautová A., Spunar P., Kodex vyšehradský, Praha 2006.
 • Měřínský Z., České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I.–II., Praha 2002–2006.
 • Novotný V., České dějiny I/1, Praha 1912.
 • Novotný V., České dějiny I/2, Praha 1913.
 • Pleszczyński A., „Fetyszyzm począków” w ideologii wladzy czeskiego średniowiecza. [w:] Origines mundi, gentium et civitatum, red. P. Wiszewski, S. Rosik, Wrocław 2001, s. 153-159.
 • Pleszczyński A., Bolesław Chrobry v Czechach. Realizacja idei Sklawinii czy zwykla ekspansja?, [w:] Polacy v Czechach. Czesi w Polsce X–XVIII wieku, red. H. Gmiterek, W. Iwańczak, Lublin 2004, s. 137-145.
 • Rajman J., K dějinám česko–polských vztahů ve středověku, Mediaevalia Historica Bohemica 2 (1992), s. 15-28.
 • Schulze H.K., Hegemoniales Kaisertum Ottonen und Salier, Berlin 1990.
 • Sikorski D.A., Najstarsza warstwa terminologii chrześcijańskiej w staropolszczyźnie – próba weryfikacji teorii o jej czeskiem pochodzeniu, [w:] Wielkopolska – Polska – Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. Z. Górczak, J. Jaskulski, Poznań 2009, s. 347-370.
 • Sommer P., Začátky křesťanství v Čechách, Praha 2001.
 • Stróżyk P., Jeszcze o pobycie biskupa Wojciecha na ziemiach polskich w 997 roku, [w:] Scriptura custos memoriae, red. D. Zydorek, Poznań 2001, s. 493-502.
 • Strzelczyk J., Mieszko Pierwszy, Poznań 1992.
 • Suchánek D., Ohlasy a vlivy bojů o investituru v českém prostředí. Biskup Jaromír a problém biskupské a panovnické legitimity na konci 11. století, [w:] Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów, red. J. Dobosz, Poznań 2009, s. 169-179.
 • Trawkowski S., Początki Kościoła w Polsce za panowania Mieszka I, [w:] Civitas Schinesghe. Mieszko I i początki państwa polskiego, red. J.M. Piskorski, Poznań–Gniezno 2004, s. 49-70.
 • Třeštík D., Kosmova kronika, Praha 1968.
 • Turek R., Počátky české vzdělanosti, Praha 1988.
 • Vaníček V., Interpretace vztahů mezi Piastovci a Přemyslovci v díle Galla Anonyma, Wincenty Kadłubka, a jejich širší historický kontext, [w:] Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 110-146.
 • Vaníček V., Soběslav I., Praha–Litomyšl 2007.
 • Vaníček V., Spiritualizace étosu šlechty: miles Christianus, militia Dei (K strukturální typologii starých elit), [w:] Světci a jejich kult ve středověku, red. P. Kubín, Praha 2006, s. 83-107.
 • Vaníček V., Strukturální proměny české státnosti ve starším středověku, [w:] VII. sjezd českých historiků, Praha 24.–26. září 1993, Praha 1993, s. 127-151.
 • Vaníček V., Strukturální vývoj sociálních elit v českých zemích do roku 1310 (základní vývojové tendence, metodologické souvislosti), [w:] Genealogia – stan i perspektywy badań, Toruń 2003, s. 233-300.
 • Vaníček V., Vratislav II. (I.), Praha 2004.
 • Wieczorek Sz., Zwiefalten a Polska w pierwszej połowie XII w., Kwartalnik Historyczny 103 (1996), s. 23-55.
 • Wojciechowski T., Szkice historyczne XI wieku, Warszawa 1970.
 • Žemlička J., Poslední lov knížete Břetislava (k událostem ve Zbečně před Vánocemi roku 1100), [w:] Ad vitam et honorem : profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno 2003, s. 231-246.
 • Žemlička J., Rod, rodina a příbuzenstvo Hroznaty Tepelského, Západočeský historický sborník 4 (1998), s. 5-39.
 • Zernack K., Polska a Niemcy i Cesarstwo w X wieku, [w:] Civitas Schinesghe Mieszko I i początki państwa polskiego, pod red. J. M. Piskorski, Poznań 2004, s. 27-34.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7b4ccb8-9339-4d1f-80e8-c98aa5bf3188
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.