PL EN


2015 | 5 (358) | 302-312
Article title

Sustainable Development in the Retail Sector – a Local Perspective

Content
Title variants
PL
Zrównoważony rozwój w sektorze handlu detalicznego – perspektywa lokalna
RU
Устойчивое развитие в секторе розничной торговли – местная перспектива
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
In recent years, the concept of sustainable development (SD) has become an important determinant in the activities of enterprises and the authorities, at both the central and local levels. The transference of many tasks from the central to the local government level has meant that local authorities have become the principal decision-makers, determining the directions for the development of individual territorial units. They also specify the conditions under which companies can participate in this process. A particular role in terms of implementing the sustainable development concept rests on retail enterprises. The purpose of this paper is to explain how the concept of sustainable development determines the policies of local governments with regard to developing a commercial network in a given area, and, on the other hand, how it affects the development strategies of retail enterprises. The paper presents examples from the selected countries illustrating how the SD concept is implemented at the local level in relation to the retail sector.
PL
W ostatnich latach koncepcja zrównoważonego rozwoju (ZR) stała się ważnym wyznacznikiem w działaniach przedsiębiorstw i władz – zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Przekazanie wielu zadań ze szczebla centralnego do szczebla samorządu lokalnego oznacza, że władze lokalne stały się głównymi decydentami określającymi kierunki rozwoju poszczególnych jednostek terytorialnych. Określają one również warunki, na jakich firmy mogą uczestniczyć w tym procesie. Szczególna rola, jeżeli chodzi o realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju, przypada w udziale przedsiębiorstwom handlu detalicznego. Celem artykułu jest wyjaśnienie, jak koncepcja zrównoważonego rozwoju determinuje polityki samorządów, jeżeli chodzi o rozwijanie sieci handlowej na danym terenie, a z drugiej strony, jak wpływa na strategie rozwojowe przedsiębiorstw detalicznych. W artykule zaprezentowano przykłady z wybranych krajów ilustrujący, jak koncepcja ZR jest realizowana na szczeblu lokalnym w odniesieniu do sektora handlu detalicznego.
RU
В последние годы концепция устойчивого развития (УР) стала важным определителем действий предприятий и органов власти как на центральном, так и на местном уровне. Перенос многих задач с уровня центральных органов власти на уровень местных органов обозначает, что местные органы власти стали основными органами, принимающими решения, определяю- щие направления развития отдельных территориальных единиц. Они также определяют условия, в которых предприятия могут принимать участие в этом процессе. Особая роль в отношении внедрения концепции УР приходится на долю предприятий розничной торговли. Цель статьи – выяснить, как концепция УР определяет политику местных органов власти в отношении развития торговой сети в данной области, и, во-вторых, как это влияет на развитие стратегий развития розничных предприятий. Статья представляет примеры из избранных стран, иллюстрирующие, как концепция УР осуществляется на местном уровне по отношению к сектору розничной торговли.
Year
Issue
Pages
302-312
Physical description
Contributors
References
 • Bartkowiak P., Koszel M. (2013), Przestrzenne ujęcie zrównoważonego rozwoju miasta, (in:) Bartkowiak P. (Ed.), Zrównoważony rozwój, Wydawnictwo UE Poznań.
 • Budner W. (2014), Handel w rozwoju miasta, Wydawnictwo UE Poznań.
 • Czubkowska S. (2015), Sierakowice. Gmina, co żadnego marketu nie chciała, „Gazeta Prawna”, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/846086,sierakowice-gmina-co-marketow-nie-chciala-148-sklepow-i-zadnego-dyskontu.html [access: 15.01.2015].
 • Czy wystarczy decyzja o zabudowie [Is planning permission enough?] (2014), http://prawo.rp.pl/artykul/1091387.html [access: 04.05.2015].
 • Grzesiuk A. (2010), Handel detaliczny jako pracodawca we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo UE, Poznań.
 • Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I. (2007), Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego, Sprawne Państwo Program Ernst & Young, Warszawa.
 • Kates R.W., Parris T.M., Leiserowitz A.A. (2005), What Is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice, “Environment: Science and Policy for Sustainable Development”, Vol. 47, No. 3, http://www.hks.harvard.edu/sustsci/ists/docs/whatisSD_env_kates_0504.pdf [access: 04.05.2015].
 • Kłosiewicz-Górecka U., Słomińska B. (2001), Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu, Difin, Warszawa.
 • Kwartnik-Pruc A., Przewięźlikowska A. (2007), Porównanie funkcjonowania planowania przestrzennego w Polsce i w Niemczech, “Geomatics and Environmental Engineering”, Vol. 1, No. 3.
 • Medway D., Alexander A., Bennison D., Warnaby G. (1999), Retailers’ financial support for town centre management, “International Journal of Retail & Distribution Management”, Vol. 27, Iss. 6, http://dx.doi.org/10.1108/09590559910278614 [access: 04.05.2015].
 • Mierzejewska L. (2009), Zrównoważony rozwój miasta: Aspekty planistyczne, (in:) Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu”, Seria „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 5.
 • Starczewska-Krzysztofek M. (2015), Przedsiębiorstwa o samorządach, Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztofek, http://biznestuba.pl/eksperci/przedsiebiorstwa-o-samorzadach-komentarz-dr-malgorzatystarczewskiej-krzysztoszek/ [access: 10.01.2015].
 • Stefańska M. (2014), Raportowanie o społecznej odpowiedzialności biznesu jako narzędzie komunikowania się przedsiębiorstwa z interesariuszami, (in:) Czubała A., Hadrian P., Wiktor J.W. (Eds.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Szulce H. (1998), Struktury i strategie w handlu, PWE, Warszawa.
 • Teneta-Skwiercz D. (2013), Uwarunkowania realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach polskich na tle doświadczeń Wielkiej Brytanii i Niemiec, Wydawnictwo UE Wrocław.
 • Topczewska T. (2010), Zintegrowane planowanie rozwoju i rewitalizacji miast w wybranych krajach „starej” Unii Europejskiej i w Polsce, „Człowiek i Środowisko”, nr 34(1-2).
 • Turner J.J., Gardner T. (2014), Critical Reflection on the Decline of the UK High Street: Exploratory Conceptual Research into the Role of the Service Encounter, (in:) Musso F., Druica E. (Eds.), Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship Development, IGI Global, Hershey.
 • United Nations Conference on Environment and Development (1992), Rio de Janeiro.
 • Zakrzewski Z. (Ed.), Ekonomika handlu wewnętrznego (1984), PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa7c1c0e-72bb-475c-aae4-0be807605e12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.