PL EN


2014 | 16 - Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne | 329-346
Article title

Problem pokoju w Afryce w adhortacjach apostolskich ECCLESIA IN AFRICA i AFRICAE MUNUS

Authors
Content
Title variants
EN
The question of peace in Africa in apostolic exhortations ECCLESIA IN AFRICA and AFRICAE MUNUS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Peace clearly goes beyond the absence of war or violence. The Bible confirms a multifaceted understanding of the peace. There, it refers to the temporal order and the supernatural, the material and spiritual, to the relationship between human beings and their relationship to God. Social teaching of the Church is inspired by the biblical texts. It is symptomatic that in the social encyclicals, which is associated with Catholic social teaching, do not take up the subject of Africa. For this reason two Special Assemblies for Africa of the Synod of Bishops (1994, 2009) and their results – exhortations Ecclesia in Africa and Africae munus – should be considered as valuable and useful events. There is an interesting departure from the use of European concepts for African, especially the Church as Family of God, which is central to both exhortations. An evangelizing mission of the Church is the central topic of John Paul’s II exhortation and the issue of peace is one of the many questions raised in it. The peace is the main theme in Benedict’s XVI exhortation Africae munus. In both texts the concept of peace appears together with another term which is important for the social teaching of the Church, that of justice. Both documents draw attention to the need for activation of lay people who take action to remedy the misfortunes of the African continent. Meetings of the Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar and the Confederation of Conferences of Major Superiors of Africa and Madagascar strengthen an ecclesiastical and social unity of Africa.
Contributors
author
References
 • Allen J., Rabble-Rouser for Peace. The Authorized Biography of Desmond Tutu, New York – London – Toronto – Sydney 2006.
 • Benedikt XVI., Begrüßungszeremonie, Ansprache von Benedikt XVI., Internationaler Flughafen Nsimalen, Yaounde, Dienstag, 17. März 2009, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/march/documents/hf_ben-xvi_spe_20090317_welcome-yaounde_ge.html.
 • Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o miłości chrześcijańskiej, Warszawa 2006.
 • Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska „Africae munus” papieża Benedykta XVI do biskupów, duchowieństwa, osób konsekrowanych i wiernych świeckich o Kościele w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju: „Wy jesteście solą dla ziemi. […], Wy jesteście światłem świata” (Mt 5, 13.14), Warszawa 2011.
 • Bober S., Personalizm, w: K. Chojnicka, M. Jaskólski (red.), Słownik historii doktryn politycznych, t. 4, M – Q, Warszawa 2009. Dąbrowski E., Profetyzm, w: E. Dąbrowski (red.), Podręczna encyklopedia biblijna, t. 2, M – Z, Poznań – Warszawa – Lublin 1959.
 • Deissler A., Propheten, Prophetische Bücher des AT, w: K. Rahner und andere (Hrsg.), Sacramentum mundi. Theologisches Lexikon für die Praxis, Bd. 3, Konfessionalismus bis Quietismus, Freiburg – Basel – Wien 1969.
 • Górski J., Na drodze do afrykańskiego synodu, w: J. Różański (red.), Ecclesia in Africa. Pojednanie, sprawiedliwość i pokój – wyzwania dla Kościoła w Afryce na początku XXI w., Warszawa 2006.
 • Jan Paweł II, Ecclesia in Africa, w: M. Romanek (red.), Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, 1979–1995, Kraków 2006.
 • Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio, Wrocław 1997.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
 • Kościół jako rodzina Boża – nowy cykl papieskich katechez, „Internetowy Dziennik Katolicki” 29.05.2013.
 • Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005.
 • Léon-Dufour X., Słownik Nowego Testamentu, Poznań 1993.
 • Lineamenta, Vatican City 2006.
 • Mello A., Judaizm, Kraków 2003.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Wiara i inkulturacja (1988) http:// www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_ cti_1988_fede-inculturazione_pl.html [29.05.2013].
 • Paweł VI, Encyklika Populorum progressio (O popieraniu rozwoju ludów) Ojca Świętego Pawła VI do biskupów, kapłanów, zakonników, do wiernych całego świata katolickiego oraz do wszystkich ludzi dobrej woli, Wrocław 1999.
 • Pikor W., Profetyzm, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 16, Porpora – Reptowski, Lublin 2012.
 • Romejko A., Rola arcybiskupa Desmonda Tutu w walce z apartheidem, w: A. Żukowski (red.), Ugrupowania polityczne i ruchy społeczne w Afryce, „Forum Politologiczne” t. 9, Olsztyn 2009.
 • Romejko A., Problem ubóstwa we współczesnej Afryce w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego, w: A. Żukowski (red.), Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce, „Forum Politologiczne” t. 12, Olsztyn 2011.
 • Różański J., Kościół w Afryce i jego wyzwania w świetle Lineamenta, w: J. Różański (red.), Ecclesia in Africa. Pojednanie, sprawiedliwość i pokój – wyzwania dla Kościoła w Afryce na początku XXI w., Warszawa 2006.
 • Różański J., Słowo wstępne, w: J. Różański (red.), Ecclesia in Africa. Pojednanie, sprawiedliwość i pokój – wyzwania dla Kościoła w Afryce na początku XXI w., Warszawa 2006.
 • Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-59e2d054-edf5-45e4-bb47-fc089c253d73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.