PL EN


2019 | 32 | 1 |
Article title

Reforma szkolnictwa średniego na Ukrainie: dążenie do standardów UE

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this paper is to compare the secondary education reforms in Ukraine with reforms in the European Union. In the 21st century, education in the European Union is viewed from the standpoint of building a knowledge society, which actualizes the duration of school education as well as mastering the competences of its citizens. The reforms of the extension of school education and its transformation into a competence approach are embracing all European Union member states. In Ukraine, within the framework of the European integration, the reforms of school education (of the structure and of the content) are aimed at synchronizing the Ukrainian school with the European standards. In conclusion, challenges of this process are specified and recommendations are made.
PL
Celem artykułu jest porównanie charakteru reform strukturalnych na Ukrainie na poziomie średnim z reformami w Unii Europejskiej. W XXI w. edukacja w Unii Europejskiej jest postrzegana z punktu widzenia budowania społeczeństwa opartego na wiedzy, które aktualizuje czas trwania szkolnej edukacji oraz kompetencje obywateli. Reformy rozszerzenia edukacji szkolnej i jej przekształcenie w „kompetencję” obejmują wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Na Ukrainie w ramach integracji europejskiej reformy szkolnego sektora edukacji (struktury i treści) mają na celu synchronizację ukraińskiej edukacji szkolnej ze standardami europejskimi. W związku z tym w opracowaniu określono wyzwania związane z tym procesem i przedstawiono zalecenia.
Year
Volume
32
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-09-25
Contributors
References
 • Archer, M. (1979). Social Origins of Educational Systems. London: SAGE Publications.
 • Commission Staff Working Document Accompanying the document Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for LifeLong Learning, SWD/2018/014 fial – 2018/08 (NLE). Brussels, 17.1.2018, Mode of access: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:0014:FIN (access: 26.03.2018).
 • Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020) (2009). Mode of access: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52009XG0528(01) (access: 26.03.2018).
 • Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (2018) (Text with EEA relevance) ST/9009/2018/INIT. Mode of access: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC (access: 26.04.2019).
 • Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy (2012). European Commission /EACEA/EURYDICE, Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. Mode of access: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145en.pdf (access: 30.03.2018).
 • Foundation „Demokratychni initsiatyvy” imeni Ilka Kucheriva, Shkola ochyma batkiv, vchyteliv ta dyrektoriv shkil (za rezultatamy sotsiolohichnoho opytuvannia 14 veresnia 2015 roku) (2015) [Ilko Kucheriv “Democratic Initiatives” Foundation. School by the views of parents, teachers and school directors (according to the results of the sociological research as of September 14, 2015)]. Mode of access: http://dif.org.ua/article/shkola-ochima-batkiv-vchiteliv-ta-direktorivshkil-za-rezultatami-sotsiologichnogo-opituvannya (access: 27.07.2017).
 • Key Data on Education in Europe (2012). Brussels: Eurydice.
 • Konstytutsiia Ukrainy (1996) [The Constitution of Ukraine]. Mode of access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (access: 26.03.2018).
 • Kremen, V. (ed.) (2016). Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini [National report on the state and prospects of the development of education in Ukraine], Kyiv: Pedahohichna dumka.
 • Lokshyna, O. (2018). The European dimension of the competence-based school education in Ukraine. Revista de Pedagogie – Journal of Pedagogy, 1, 47–64. DOI: https://doi.org/10.26755/RevPed/2018.1/47.
 • Pro Derzhavnu natsionalnu prohramu „Osvita” („Ukraina XXI stolittia”) [About the State National Program “Education” (“Ukraine of the 21 st Century”)], Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 lystopada 1993 roku No. 896 – Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine as of November 3, 1993, No. 896. Mode of access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF (access: 26.03.2018).
 • Pro Natsionalnu doktrynu rozvytku osvity (2002) [About the National Doctrine of Education Development], Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 17 kvitnia 2002 roku No. 347/2002 – Decree of the President of Ukraine as of April 17, 2002, No. 347/2002. Mode of access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 (access: 29.03.2018).
 • Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku (2013) [On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021], Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25 chervnia 2013 roku No. 344/2013 – Decree of the President of Ukraine as of June 25, 2013, No.
 • 344/2013. Mode of access: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (access: 29.03.2018).
 • Pro osvitu (1991) [About Education], Zakon Ukrainy vid 23 travnia 1991 roku, No. 1060-XII – Law of Ukraine as of May 23, 1991, No. 1060-XII. Mode of access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 (access: 26.03.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_1_99-110
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.