PL EN


2018 | 37 | 1 |
Article title

Koncepcje edukacji przyrodniczej w klasach I–III studentów – przyszłych nauczycieli

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sposób realizacji treści przyrodniczych na skutek gwałtownych zmian o charakterze społecznym, cywilizacyjnym i naukowym powinien podlegać zmianom. Istotą tej edukacji powinno być rozwijanie zainteresowania przyrodą i kanalizowanie aktywności poznawczej uczniów na rozumienie zjawisk i procesów przyrodniczych i kształcenie dla zrównoważonego rozwoju. Tekst jest próbą spojrzenia na koncepcje kształcenia przyrodniczego dzieci w młodszym wieku szkolnym, jakie posiadają studenci, przyszli nauczyciele klas I-III. Poddano analizie jakościowej wypowiedzi studentów dotyczące istoty edukacji przyrodniczej dzieci i sposobów jej realizacji.
EN
Due to the rapid changes of a social, civilization and scientific nature, the way of introducing nature-based content should be amended. The essence of this kind of education should be the development of interest in nature and directing students’ cognitive activity towards understanding of natural phenomena and processes as well as education for sustainable development. The text is an attempt to look at the students’ (1–3 grade future teachers’) concepts of environmental education of children at a younger school age. Students’ opinions on the nature of environmental education of children and the ways of its implementation have been analyzed qualitatively.
Year
Volume
37
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-06
Contributors
References
 • Budniak A., 2009, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Bauman Z., 2012, Kultura jako praxis. Warszawa, PWN.
 • Cichy D., 2002, Ewaluacja zmian w edukacji środowiskowej wprowadzonych reformą szkolną. W: D. Cichy (red.), Edukacja środowiskowa. Założenia i rzeczywistość po reformie szkolnej. „Zeszyty Naukowe”, nr 31.
 • Chmiel T. B., 2014, Wizje i (re)wizje przygotowania do zawodu nauczyciela. Wrocław, Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 • Dudzikowa M., 2001, Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Gabryś E., 2009, Młodzież wobec wartości środowiskowych – diagnoza wstępna. W: D. Cichy (red.), Edukacja środowiskowa w szkole i społeczności lokalnej. Warszawa, Wydawca Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Hall C., Lindzey G., 1998, Teorie osobowości. Warszawa, PWN.
 • Hejnicka-Bezwińska T., 2015, Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej. Warszawa, PWN.
 • Klus-Stańska D., 2002, Narracje w szkole. W: J. Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Bołtromiuk A., 2009, Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego – w zakresie zagadnień zrównoważonego rozwoju w 2009, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, opublikowano: http://www.ine-isd.org.pl/theme/UploadFiles/File/publikacje/raporty/Swiadomosc_ekologiczna_Polakow_komunikat.pdf [data dostępu: 7.11.2015]
 • Rubacha K., 2003, Edukacja jako przedmiot badań pedagogiki. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa, PWN.
 • Strumińska-Doktór A., 2007, Poziom wiedzy środowiskowej nauczycieli. W: D. Cichy (red.), Edukacja środowiskowa w szkole i społeczności lokalnej. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Tucholska K., 2005, Zagadnienie kompetencji w psychologii, „Roczniki Psychologiczne”, t. VIII, 2.
 • Witkowski L., 2000, Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona. Toruń, Wydawnictwo WIT-GRAF.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_1_191-201
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.