PL EN


2015 | 2 | 313 |
Article title

Zasoby przyrodnicze a rozwój lokalny: studium przypadku dwóch bocianich wiosek w Polsce

Content
Title variants
EN
Natural resources and local development: case study of two stork villages in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Ecotourism illustrates how natural resources could be used as a basis for sustainable development, respecting the environment, and at the same time raising environmental awareness among the participating people. Also, ecotourism is expected to provide material benefits for local communities. However, for natural resources to become a highlight of ecotourism, it is necessary to ensure an appropriate "setting", which takes into account both the interests of environmental protection and the needs of tourists. To illustrate these issues, this paper features a detailed analysis of ecotourism potential of two stork villages in Poland managed by nature conservation organizations (Klopot and Zywkowo). It seems possible to increase their attractiveness for tourists, while maintaining their fundamental objectives of nature conservation. To identify the most important activities that would make the above use of stork villages possible, surveys were conducted among tourists visiting these places. The answers provided by 700 people helped to assess how stork villages have been used so far, and how they could contribute to a larger extent to local economic development.
PL
Jedną z form wykorzystania zasobów przyrodniczych na rzecz zrównoważonego rozwoju jest ekoturystyka, odbywająca się z poszanowaniem środowiska, jednocześnie służąca podnoszeniu świadomości ekologicznej uczestniczących w niej osób. Ekoturystyka stanowi źródło materialnych korzyści dla lokalnych społeczności. Jednak aby zasoby przyrodnicze stały się atrakcją ekoturystyczną, konieczne jest zadbanie o odpowiednią „oprawę”, uwzględniającą zarówno interesy ochrony środowiska, jak i zainteresowanych nimi turystów. Aby zilustrować te zagadnienia, na potrzeby niniejszego artykułu przeprowadzona została analiza potencjału ekoturystycznego dwóch „bocianich wiosek” prowadzonych przez organizacje zajmujące się ochroną przyrody (Kłopot i Żywkowo). Możliwe jest zwiększenie ich atrakcyjności dla turystów z poszanowaniem podstawowych celów ochrony przyrody, jakie przed nimi postawiono. Na potrzeby wskazania najważniejszych działań, które pozwoliłyby na takie wykorzystanie zasobów przyrodniczych, wśród turystów odwiedzających te miejsca przeprowadzono badania ankietowe. Odpowiedzi udzielone przez 700 osób pozwoliły na ocenę dotychczasowego sposobu wykorzystania bocianich wiosek przez turystów, a także możliwości wykorzystania ich w większym stopniu na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego.
Year
Volume
2
Issue
313
Physical description
Dates
published
2016-02-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_313_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.