Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 1 | 133-145

Article title

Władza ludowa w Polsce wobec zaangażowania RFN na rzecz procesu integracji europejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
People's Power in Poland in the Face of Germany's Commitment to the European Integration Process

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zasadniczym celem artykułu jest zbadanie reakcji władzy komunistycznej w Polsce na zaangażowanie Republiki Federalnej Niemiec w ekonomiczny i polityczny rozwoju procesu integracji europejskiej w latach 1949–1989. W artykule przeanalizowano ewolucję stanowiska władzy ludowej w Polsce w odniesieniu do rosnącego znaczenia Niemiec Zachodnich w strukturach jednoczącej się Europy. Wraz z pogłębianiem procesu integracji europejskiej i jednocześnie słabnącą pozycją bloku socjalistycznego i Polski – w coraz większym stopniu uzależnionej od pomocy gospodarczej „zachodu”, w tym RFN – władze PRL stopniowo „ocieplały” wizerunek Niemiec Zachodnich we Wspólnotach Europejskich i rezygnowały z, wydawałoby się, niezmiennych pryncypiów, jakimi były zagrożenie niemieckie związana z tym obrona jałtańsko-poczdamskiego status quo.
EN
The major aim of this paper is to explore the response of Poland’s communist regime to the involvement of the German Federal Republic in promoting economic and political integration processes in Europe in 1949–1989. The paper analyses the evolution of the stance the people’s power took confronting the growing relevance of Western Germany in uniting Europe. As the European integration processes consolidated and, at the same time, the position of the socialist block, therein Poland, crumbled and grew ever more dependent on Western, including Federal German, aid, the successive governments of the People’s Republic of Poland gradually “softened” the image of Western Germany in European Communities and gave up on the purportedly immovable dogmas, such as the German threat and the related defence of the status quo as determined by the Yalta and Potsdam conferences.

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

133-145

Physical description

Dates

published
2019-12-27

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2015_1_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.