Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 2 | 18-27

Article title

Zagrożenia asymetryczne – definicja, świadomość społeczna i rola we współczesnym świecie

Authors

Content

Title variants

EN
Asymetric Threats – Definition, Social Awareness and Role in the Contemporary World

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozpad świata dwubiegunowego, pojawienie się nowych aktorów na scenie międzynarodowej, coraz większa waga strategicznych i środowiskowych dóbr wspólnych w globalnej polityce, stanowią trzon współczesnego obrazu świata. Celem artykułu jest wskazanie zagrożeń o charakterze niemilitarnym, zagrożeń asymetrycznych i współczesnych wojen hybrydowych, które zrewolucjonizowały naukę o bezpieczeństwie. Stworzenie nowych doktryn i strategii bezpieczeństwa adekwatnych do współczesnych warunków staje się koniecznością w kreowaniu nowego bezpiecznego ładu na świecie.
EN
Disintegration of the bipolar world, the appearance of new actors on the international scene and the increasing importance of strategic and environmental common goods in global politics constitute the core of the present image of the world. The purpose of this article is to indicate non-military asymmetrical threats and present hybrid wars that revolutionised the security science. Creation of new doctrines and security strategies appropriate to the modern conditions becomes a necessity in creating new safe order in the world.

Keywords

Year

Volume

11

Issue

2

Pages

18-27

Physical description

Dates

published
2019-12-28

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_2_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.