PL EN


2020 | 28 | 1 | 43-68
Article title

The Role of Budget Planning in Improving the Efficiency of Economic Policy in Kazakhstan

Content
Title variants
PL
Rola planowania budżetu w poprawianiu wydajności polityki gospodarczej w Kazachstanie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the budgeting system of the Republic of Kazakhstan, which is focused on achieving results, a special place is occupied by state programs. A state program is a comprehensive document that defines the main direc­tions of state policy in the field of its implementation, which is directly linked to the development strategy of the state as a whole and the concept developing a particular industry. In the Republic of Kazakhstan, a state program is a strategic planning doc­ument containing a set of planned activities and interlinked by tasks, deadlines, implementers, resources, and public policy instruments that ensure-within the framework of the implementation of key state functions-the achievement of priorities and goals of state policy in the field of socioeconomic development and national security. In other words, a state program is an instrument of state regulation of the economy, ensuring the achievement of promising goals and objectives through the use of available resources. State programs are documents of an inter-sphere, inter-sectoral, and inter­departmental nature that define goals, objectives, and expected results in the priorities and strategic directions of the country’s development and are devel­oped for a period of at least 5 years in order to implement the higher docu­ments of the State Planning System.
PL
W systemie budżetowym Republiki Kazachstanu, który koncentruje się na uzyskiwaniu korzystnych wyników, szczególne miejsce zajmują programy państwowe. Program państwowy to obszerny dokument określający główne kierunki polityki państwa w zakresie jej wdrażania, co jest bezpośrednio zwią­zane ze strategią rozwoju państwa jako całości i z koncepcją rozwoju poszcze­gólnych branż przemysłowych. W Republice Kazachstanu program państwowy to dokument planowa­nia strategicznego, zawierający zestaw planowanych czynności związanych z zadaniami, terminami, środkami, osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie i z instrumentami polityki publicznej, które zapewniają – w ramach realiza­cji głównych funkcji państwowych – osiągnięcie priorytetów i celów polityki państwowej w zakresie rozwoju socjoekonomicznego i bezpieczeństwa naro­dowego. Innymi słowy program państwowy jest instrumentem państwowej regulacji gospodarki, który umożliwia osiągnięcie założonych celów poprzez użycie dostępnych zasobów. Programy państwowe są dokumentami natury międzystrefowej, między­sektorowej i międzyoddziałowej, które definiują cele i oczekiwane rezultaty odnośnie do priorytetów i kierunków strategicznych rozwoju państwa i są opracowywane przez okres minimum 5 lat w celu wdrażania wyższej rangi dokumentów Państwowego Systemu Planowania.
Year
Volume
28
Issue
1
Pages
43-68
Physical description
Dates
published
2020-03-01
Contributors
References
 • Decree of the government of the Republic of Kazakhstan, dated April 23, 2010, No. 341, “On recalling from the Parliament of the Republic of Kazakhstan draft laws of the Republic of Kazakhstan ‘On the Accounts Committee for monitoring the implementation of the national budget’ and ‘On amendments and additions to some legislative acts of the Republic of Kazakhstan on the Accounts Committee for monitoring the implementation of the national budget’”. https://online.zakon.kz
 • Decree of the government of the Republic of Kazakhstan, dated August 28, 2009, No. 1282, “On the draft law of the Republic of Kazakhstan ‘On the Accounts Committee for monitoring the implementation of the national budget’”. https://online.zakon.kz
 • Decree of the government of the Republic of Kazakhstan, dated December 31, 2013, No. 1446, “On the draft law of the Republic of Kazakhstan ‘On state audit and financial control’”. https://online.zakon.kz
 • General standards of state audit and financial control, approved by decree of the President of the Republic of Kazakhstan, dated January 11, 2016, No. 167. (2016). https://online.zakon.kz
 • Methodology for assessing the effectiveness of government bodies in the “Achievement of goals” block: Joint order of the Minister of National Economy of the Republic of Kazakhstan, dated January 16, 2019, No. 7, and the Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan, dated January 16, 2019, No. 22. (2019). https://online.zakon.kz
 • Methodology for assessing the effectiveness of government bodies in the “Interaction of a government body with citizens” block: Joint order of the Chairman of the Agency on Civil Service and Anti-Corruption of the Republic of Kazakhstan, dated February 3, 2017, No. 29, and the Minister of Information and Communications of the Republic of Kazakhstan, dated February 6, 2017, No. 45. (2017). https://online.zakon.kz
 • Methodology for assessing the effectiveness of government bodies under the block “Organizational development of a government body”: Joint order of the Minister of Information and Communications of the Republic of Kazakhstan, dated February 1, 2019, No. 43, and the Chairman of the Agency on Civil Ser-vice and Anti-Corruption of the Republic of Kazakhstan, dated February 1, 2019, No. 24. (2019). https://online.zakon.kz
 • Moldashev, A.T. (2017). Internal state audit. Memlekettik audit – State audit, 4(37).
 • Mukhamedieva, A. (2012). USAID Regional Audit Advisor Macroeconomic Project. Bundesrechnungshof: Overview Report.
 • Muratbekova, Z.A. (2015). State audit as an integral part of an effective state. Science yesterday, today, tomorrow: Sat. Art. by mater. XXIV Int. Scientific-Practical Conf., 5(21). Novosibirsk: SibAK.
 • Nazarbayev, N. (2013). Improving the welfare of citizens of the Republic of Kazakhstan is the main goal of state policy [A message from the president to the nation]. Astana: Accord.
 • Ogorodnikov, A.P. (2018). The formation of internal financial control and internal financial audit in the system of executive authorities. Historical and economic research, 2018. https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-vnutrennego-finansovogo-kontrolya-i-vnutrennego-finansovogo-audita-v-sisteme-ispolnitelnyh-organov-vlasti
 • Omirbaev, S.M. (2007). The budget system of the Republic of Kazakhstan: A textbook for high schools. Astana.
 • Omirbaev, S.M., Intykbaeva, S.Z., Adambekova, A.A., & Parmanova, R.S. (2012). State budget: A textbook. Almaty.
 • Regulation on the Committee of Internal State Audit of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. (n.d.). http://www.minfin.gov.kz
 • The main provisions of the Report of the Accounts Committee on the implementation of the national budget for 2017. (2011). http://www.esep.kz/r3/expert/ posleduyushchaya-otsenka/2011.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_2801_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.