Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2-3 | 13 | 25-39

Article title

Projektowanie zagregowanych KPI jako metoda implementacji procesów decyzyjnych w zarządzaniu Smart Cities

Content

Title variants

EN
Designing aggregate KPIs as a method of implementing decision-making processes in the management of Smart Cities

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of the paper is to present a concept of measuring the performance of city management processes by use of a concept of aggregate KPIs. In the management of organizations and, as a consequence of the use of a common design framework also in the management of cities, silo KPIs are commonly used to show the statuses of the processes of organizations/cities. Thus the question arises as to what extent aggregate KPIs, as proposed in the paper, can be used in the management processes of smart cities in place of the silo ones typical for organizations. The work is divided into four main parts. The first presents the problems of managing smart cities to introduce the reader to the problems of measuring processes and the need for aggregated measurements. The second section discusses KPIs and their place and role in management processes. The third part contains a description of the model of aggregate KPIs to support measurements of the status of city processes. In the fourth section the developed model is verified, demonstrating its applicability for city management processes. The summary includes a recommendation for the use of aggregate KPIs in the city.
PL
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji pomiaru wydajności procesów zarządzania miastem z wykorzystaniem koncepcji zagregowanych KPI. W zarządzaniu organizacjami, a w konsekwencji stosowania wspólnych ram projektowych również w zarządzaniu miastami stosuje się powszechnie silosowe KPI obrazujące stany procesów organizacji/miasta. Pojawia się więc pytanie na ile proponowane w artykule zagregowane KPI mogą być stosowane w procesach zarządzania inteligentnymi miastami w miejsce silosowych typowych dla organizacji. Praca została podzielona na cztery główne części. W pierwszej przedstawiono problemy zarządzania inteligentnymi miastami aby wprowadzić czytelnika w problematykę pomiaru procesów i potrzeby pomiarów zagregowanych. W części drugiej omówiono wskaźniki KPI i ich miejsce i znaczenie dla procesów zarządzania. Część trzecia zawiera opis modelu zagregowanych KPI dla wsparcia pomiarów stanu procesów miasta. W rozdziale czwartym przeprowadzono weryfikacje opracowanego modelu, wykazując jego przydatność dla procesów zarządzania miastem. W podsumowaniu zawarto rekomendację dotyczące wykorzystania zagregowanych KPI w mieście.

Contributors

  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
author
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1872069

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2084-6495-year-2015-volume-2-3-issue-13-article-eb428448-c4e6-3cfd-9e2f-7bba5b6bfffe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.